PAST SECRETARIES

 

Name Year
Lt. Col. Njib Khan 1948 - 1951
Dr. K S Basu 1952
Dr. C K Ramchander 1953
Dr. C K Ramchander 1954
Dr. B Banerjee 1955
Dr. B Banerjee 1956
Dr. V N C Rao 1957
Dr. B Bhar 1958 - 1959
Dr. L D D'Souza 1960
Dr. L D D'Souza 1961
Dr. A P Shukla 1962
Dr. S V Bhatt 1963
Dr. S V Bhatt 1964
Dr. S V Bhatt 1965 - 1966
Dr. S Chakrabrty 1967
Dr. S Chakrabrty 1968
Dr. Dhirubhai V Doshi 1969
Dr. Dhirubhai V Doshi 1970
Dr. A R N Prasad 1971
Dr. A R N Prasad 1972
Dr. A R N Prasad 1973 - 1974
Dr. P K Biswas 1975
Dr. P K Biswas 1976
Dr. P P Santanam 1977
Dr. P P Santanam 1978
Dr. S K Mehta 1979
Dr. S K Mehta 1980
Dr. G G Davy 1981
Dr. G G Davy 1982
Dr. J K Mahapatra 1983
Dr. J K Mahapatra 1984
Dr. J K Mahapatra 1985
Dr. J K Mahapatra 1986
Dr. K Rajanarayanan 1987
Dr. S R Keshava Murthy 1988 - 1989
Dr. S R Keshava Murthy 1990
Dr. T Rajgopal 1991
Dr. T Rajgopal 1992
Dr. S Sivaramakrishnan 1993
Dr. S Sivaramakrishnan 1994
Dr. G K Kulkarni 1995
Dr. G K Kulkarni 1996
Dr. S M Shanbhag 1997
Dr. S M Shanbhag 1998
Dr. K S Goyal 1999
Dr. S R Ahuja 2000
Dr. S R Ahuja 2001 - 2002
Dr. Revanna Siddesh 2003 - 2004
Dr. Shyam Pingle 2005 - 2006
Dr. M V Sreenivasan 2007 - 2008
Dr. Sunil G Kakodkar 2009 - 2010
Dr. G V Prabhu 2011 - 2012
Dr. Rajiv Garg 2013 - 2014
Dr. J Vijay Rao 2015 - 2016
Dr. (Major) Bishwadeep Paul 2017 - 2018
Dr. Hitesh Shingala 2019 - 2020
Dr. Sandeep Sharma 2021 - 2022
Dr. Kishor Parikh 2023 - Till Date